Fotografia Adam Purc, Lubelskie – Lublin, Chełm, Biała Podlaska » Obejrzyj moje portfolio, profesjonalne zdjęcia ślubne, niepowtarzalne sesje plenerowe

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Purc Fotografia, Suszno ul. Makowa 24, 22-200 Włodawa, NIP 565-138-88-64, tel. 601-583-076, e-mail: fotografia@adampurc.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 , ust. 1 lit. b w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6, ust.1, lit. f RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy (np. firmy kurierskie, laboratoria fotograficzne).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres w zakresie wymagalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.